Center gradbenih odpadkov

Center za prevzem in obdelavo nenevarnih gradbenih odpadkov

Z odprtjem novega Centra za obdelavo gradbenih odpadkov v Renčah, je uporabnikom na širšem Primorskem in Kraškem območju omogočeno, da lahko le te, v svoji bližini, oddajo na pravilen način.

Investitorji in gradbena podjetja se pri gradnji ali rekonstrukciji objektov dnevno srečujete z odvečno zemljo iz zemeljskih izkopov, ostanki kamna, betona, opeke in drugih materialov, ki nastanejo pri novogradnji, obnovi ali rušenju objektov. Podrobna navodila o tem, kako ravnati z gradbenimi odpadki za pridobitev gradbenega in kasneje uporabnega dovoljenja za objekt, so opisana v »Uredbi o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih« (Ur. l. RS, št. 34/08).

Z oddajo odvečnega materiala v center za predelavo odpadkov, se za minimalno ceno izognete nepotrebnim tveganjem, prispevajte k čistemu okolju in prejmete potrebna dokazila za kasnejše urejanje dokumentacije za objekt.

Prevzem sortiranih materialov v obdelavo se vrši od ponedeljka do petka od 7 do 18 ure.

Vrsta gradbenega odpadka se določi ob prevzemu. Količina se določi s tehtanjem. Vsaka pošiljka gradbenih odpadkov se obračuna in plača direktno ob oddaji. Skupaj z računom stranka prejme Evidenčni list pošiljke odpadkov. V predelavo prevzemamo samo odpadke, navedene v ceniku. 

Prodaja agregatov

Pretekli gradbeni materiali so bili večinoma naravni (opeka, kamen, malta, beton in les), zato se danes, pri rušenju objektov pretežno srečujemo z naravnimi – nenevarnimi odpadki, ki jih lahko učinkovito predelamo in ponovno uporabimo na istem mestu. Morebitne nevarne odpadke v procesu rušenja ločimo.

Z izvedbo kakovostne predelave gradbenih odpadkov želimo prispevati k napredku, ozaveščenosti ter soodgovornosti družbe glede varstva in ohranjanja svojega okolja.

Namen predelave gradbenih odpadkov ni le v zmanjšanju in ustrezni obdelavi gradbenih odpadkov, temveč tudi v pridobivanju recikliranih (mletih) agregatov, ki predstavljajo kvalitetne materiale za ponovno uporabo v gradbeništvu. Zaradi raznolike sestave, zračnosti in ponovne vezave zdrobljenih cementnih zrn, se reciklirani agregati, v naravi obnesejo bolje od klasičnih.

Kot sekundarno surovino jih lahko ponovno uporabimo: 
  • za utrditve in izboljšanje nosilnosti tal,
  • za nasipe med temelji novih zgradb,
  • za drenaže, zasipe jarkov, ureditev okolice,
  • v cestogradnji, kot protihrupni nasipi, zasipi in prekritja,
  • za nevezane vozne površine, poljske ali gozdne poti,
  • kot zasipni material pri vodovodih, kanalizacijskih vodih,
  • ali za sanacije deponij in drugih posegov v okolje.
Vsak recikliran material pomeni manjše odlaganje na komunalnih deponijah in s tem njihovo daljšo življenjsko dobo. Uporaba kvalitetnega recikliranega gradbenega materiala pa zmanjšuje posege v naravno okolje (kamnolomi).

Reciklirani agregati so okolju prijazni materiali, ki so tehnično zaradi raznovrstnosti materiala boljši, ekonomsko pa enakovredni klasičnim agregatom. 

Datoteke