Skrb za okolje

V podjetju Goriške opekarne dajemo velik poudarek na okolje zato vplive na okolje nadzorujemo z ustreznimi meritvami oziroma monitoringi, ki nam jih izvajajo za to pooblaščene institucije ter obenem skrbimo, da so izmerjene vrednosti emisij skladne z okoljskimi zakonodajnimi zahtevami.
Skrb za okolje
Vplivi proizvodnje na okolje so emisije CO2, prašne in druge emisije, manjše količine odpadkov, hrup in posegi v prostor (glinokop).

Za embalažo, ki jo skupaj s svojimi izdelki dajemo na trg Republike Slovenije, v skladu z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. l. RS, št. 84/06 z vsemi spremembami in dopolnitvami) imamo zagotovljeno predpisano ravnanje preko družbe za ravnanje z odpadno embalažo EMBAKOM.

Z dnem 24. septembra 1996 je bila na področju okolja in tehnologij sprejeta EU direktiva Sveta 96/61/ES o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja (IPPC direktiva), ki obravnava vrsto novosti in potrebnih prilagoditev. Direktiva proizvajalcem nalaga uvedbo tako imenovanih najboljših razpoložljivih tehnik – NRT ali Best Available Techniques – BAT, ki omogočajo zmanjšanje emisij ter izboljšanje rabe energije. Dokumenti, v katerih so tehnike za posamezno panogo opisane, se imenujejo BREF dokumenti, pri čemer velja za keramično industrijo BREF dokument "Reference Document on Best Available Techniques in the Ceramic Manufacturing Industry, august 2007

Podjetje Goriške opekarne se po vrstah dejavnostih in naprav iz priloge 1 IPPC direktive uvršča pod točko 3. Nekovinska industrija:
3.5 - Naprave za izdelavo keramičnih izdelkov z žganjem, zlasti strešnikov, opek, ognjevarnih opek, ploščic, lončevine ali porcelana, s proizvodnjo zmogljivostjo več kot 75 ton na dan ali z zmogljivostjo peči več kot 4 m3  in gostoto vložka v posamezno peč več kot 300  kg/m3.

V našo zakonodajo je bila IPPC direktiva vnesena z novim zakonom o varstvu okolja ZVO-1 (velja od 18. septembra 2004) in uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega

Na podlagi 14. člena Uredbe o dopolnitvah in spremembah Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 71/07), je Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje dne 25.3.2009 upravljavcu Goriške opekarne d.d., Merljaki 7, 5292 Renče, izdala okoljevarstveno dovoljenje številka 35407-121/2006-10 za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za obratovanje naprave za izdelavo keramičnih izdelkov z žganjem.
V postopku je bilo ugotovljeno, da zagotavljamo ukrepe za preprečevanje onesnaževanja okolja, preprečevanje nastajanja odpadkov in njihovo odstranjevanje skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, učinkovito rabo energije, preprečevanje nesreč in omejevanje njihovih posledic.
V okoljevarstvenem dovoljenju so določeni ukrepi in zahteve za preprečevanje in zmanjševanje emisij, za ravnanje z odpadki in za učinkovito rabo vode in energije, dopustne mejne vrednosti emisij, obveznosti upravljavca v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poročanjem ter pogoji obratovanja, ki jih mora upravljavec izpolnjevati zaradi zagotavljanja varstva okolja. Na podlagi posredovane vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, je Agencija RS za okolje, dne 20.8.2013 izdala odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja 35407-64/2011-6.

Za izpuščanje toplogrednih plinov v zrak ima podjetje dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov za malo napravo v skladu Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o toplogrednih plinih, dejavnostih in napravah, za katere je treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov oziroma izvajati monitoring emisij toplogrednih plinov (Ur.l. RS, št. 1/13). Številka dovoljenja je 35485-65/2014-3. Bilo je izdano dne 22.10.2014.

Piškotki

Ta stran uporablja piškotke, da vam lahko zagotovi delovanje in najboljšo uporabniško izkušnjo. Podatki o piškotkih so shranjeni v vašem brskalniku in jih lahko kadarkoli odstranite. Več o piškotkih si lahko preberete tukaj

Nujno potrebni piškotki

So nujno potrebni za delovanje spletne strani.

Funkcionalni piškotki

Omogočajo uporabo storitev drugih ponudnikov in družbenih medijev, npr. ogled videoposnetka na YouTube kanalu.

Analitični piškotki

S pomočjo piškotkov Google Analytics lahko ugotavljamo potrebe in zahteve uporabnikov in izboljšujemo uporabniško izkušnjo.

Dovoljujem uporabo podatkov za zgoraj navedene namene